Do you enjoy watching preseason football?

yes
19% (5 votes)
no
81% (22 votes)
Total votes: 27