Do you enjoy preseason football games?

Yes
16% (3 votes)
No
84% (16 votes)
Total votes: 19